۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۸:۰۴

د

تعبیر دیدن دهان در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دهان در خواب آورده اند . جابر مغربی بیرون آمدن ماهی از دهان را به معنای دروغ گفتن می گوید. ابن سیرین درباره تعبیر خواب دهان می گوید بسته شدن دهان در خواب به معنای به هلاکت رسیدن است و خون آمدن از …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مطلب به معرفی تعبیر خواب دست از دیدگاه تعبیرگران مشهور پرداخته ایم، بنابراین برای بدست آوردن تعابیر صحیحی از خوابتان در ادامه این مقاله همراه شوید. محمدبن سیرین گوید تعبیر خواب دست اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر …

ادامه مطلب »

تعبیر خواب دیوانگی و دیوانه شدن

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیوانگی در خواب، مال حرام است. خواب دیدن اینکه دیوانه می شوید بیانگر این است که دید خود را به اهدافتان از دست می دهید. شما ممکن است حس کنید که دیگر قادر نیستید به کسی تکیه کنید (وابسته باشید). برای مطالعه تعبیر بیشتر در این زمینه با …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن درب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن درب در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن دزد در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن دزد در عالم بیداری اتفاق خوشایندی نیست؛ اما اگر دزد را در عالم خواب ببینید تعابیر مختلفی خواهد داشت. جابر مغربی گوید اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل …

ادامه مطلب »

تعبیر اعدام (به دار آویختن) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دار آویختن در خواب چیست؟ محمد بن سیرین گوید اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن دندان در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن دندان در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و …

ادامه مطلب »
بیگ مستر