۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۲۸

تعبیر دیدن درب در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن درب در خواب چیست؟

حضرت دانیال گوید

در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتی که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند بر دَرِ سرا در برابرش گشاده شد، دلیل که مالی که بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که درِ سرایِ او بشکست، یا بیفتاد یا ضایع شد، دلیل است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد.

محمدبن سیرین گوید

اگر بیند دَرِ سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد، خداوند خانه. اگر بیند دَرِ سرایش از جایگاه خود زایل شد، دلیل که حال او از نیکی به بدی زایل گردد، به سبب اهل او. اگر بیند در سرای او انباشته است، دلیل که اهل آن سرای را مصیبت رسد. اگر بیند در میان سرای او در کوچک بود، دلیل که آفتی و مکروهی به عیال او رسد. اگر بیند در سرای او بزرگ و قوی گردید، دلیل بود بر نیکی اهل و عیال او. اگر بیند در سرایش چنان فراخ بود که هیچ در به آن فراخی نبود، دلیل که قومی بی فرمان او در سرای او شوند، به هنگام مصیبت یا به وقت خصومت. اگر بیند حلقه در سرای کسی می جنبانید، اگر جوابش داد، دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلبکند و بیابد. اگر بیند چون حلقه بجنبانید زود در سرای بگشادند، دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر دشمن ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که ددگان در خانه او بر می جهند، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند. اگر دید در خانه او دو حلقه داشت، یا بر در خانه او ددگان بودند، دلیل که زنان او را دوست دارند. اگر بیند در آسمان گشاده گردید، دلیل است که بر مردم آن دیار در خیر گشاده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن در به خواب بر سه وجه است.

اول: صاحب خانه.
دوم: زن.
سوم: خادم.

هر که دروازه شهر به خواب دید، دلیل بود بر حاجت و دربانی پادشاه و مردی بزرگ است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما می بندد و مانع کار شما می شود و سدی پیش راه تان به وجود می آورد. اگر آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر می دارید و اگر هم چنان بسته ماند مشکل شما باقی می ماند. معبران قدیم نوشته اند در، در خواب زن است و برخی معتقدند که در خواب های ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر دوی این ها می تواند باشد زیرا زن هم یکی از هدف های مرد است. اگر به جائی رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی شناختید، چنان چه آن در پیش روی شما گشوده شد یا خودتان آن را گشودید راه زندگی شما باز و هموار می شود و کامیاب می گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید باز کنید مشکل شما باقی می ماند. اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می کنید متعلق به شما است شکسته یا تغییر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا مطلوبی برای شما می افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائی پیش می آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خانه اش را با تیر و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند. برای اهل خانه غمی پیش می آید. اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به وجود آمده زنی در زندگیش پیدا می شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش کوچک شده همسرش بیمار یا غمگین می شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می رسد. اگر در خواب ببینید که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما افزوده می شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بیمار می شود. اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای همسرتان ایجاد می گردد و شما هم خوشحال می شوید. اگر دیدید در کوچکی در شکم در بزرگ خانه شما به وجود آمده همسرتان فرزند دختر می آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می شود.

لوک اویتنهاو می گوید

در باز : سود
در بسته : یک موقعیت ناخوشایند
دری که جیرجیر می کند : یک ملاقات ناخوشایند

آنلی بیتون می گوید

۱ـ اگر خواب ببینید از دری تو می روید ، نشانه آن است که دشمنانی که بیهوده سعی می کنید از آنها بگریزید به شما تهمت می زنند .
۲ـ اگر خواب ببینید از در خانه کودکی تو می روید ، علامت آن است که روزهای لبریز از نعمت و شادمانی در انتظار شما است .
۳ـ اگر خواب ببینید در شبی بارانی از دری تو می روید ، نشانه آن است که قرار ملاقاتهایی خواهید داشت و از ثروت خود برای انجام کارهایی غیر قانونی استفاده خواهید کرد. اگر زنان چنین خوابی ببینند ، نشانه آن است که به اعمال نابخشودنی دست خواهند زد.
۴ـ اگر خواب ببینید دیگران به سوی در می روند ، علامت آن است که برای کسب ثروت ، کوششهایی بیهوده و بی ثمر انجام می دهید . اگر کشاورزان و سیاستمداران چنین خوابی ببینن، علامت تغییر و تحول در زندگی است . اگر نویسنده ای چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که خوانندگان آخرین اثر او، روش او را در بیان واقعیاتها به باد انتقاد می گیرند.
۵ـ اگر خواب ببینید هنگامی که سعی می کنید دری را ببیندید در از لولا جدا می شود و به کسی آسیب می رساند ، علامت آن است که با پند و اندرز مهربانی دوستی را بدبخت می کنید.
۶ـ اگر خواب ببینید کسی سعی می کند دری را قفل کند ولی نمی تواند ، علامت آن است که از بدبختی دوستی آگاه می شوید اما توان کمک به او را نخواهید داشت.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر