۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۲۴

تعبیر خواب دیوانگی و دیوانه شدن

دنیای اطلاعات: دیوانگی در خواب، مال حرام است. خواب دیدن اینکه دیوانه می شوید بیانگر این است که دید خود را به اهدافتان از دست می دهید. شما ممکن است حس کنید که دیگر قادر نیستید به کسی تکیه کنید (وابسته باشید). برای مطالعه تعبیر بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب حسابگر دنیای اطلاعات همراه شوید.

محمدبن سیرین گوید

دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید

هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

جابر مغربی گوید

اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل که با مردی رباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وی ملامت و بدنامی و فساد دین او را حاصل گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان ها می افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

لوک اویتنهاو می گوید

دیوانگی: امور جهت مثبتی به خود خواهند گرفت
دیوانه زنجیری بودن: خود را به دردسر انداختن
تیمارستان: سرتان کلاه خواهد رفت

آنلی بیتون می‌گوید

۱ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید، علامت آن است که مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبی به بار نمی آورد.
۲ـ اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند، نشانه آن است که قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست، که بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب دیوانه در کتاب سرزمین رویاها

اگر اطرافیان خود را به صورت فردی دیوانه مشاهده کردید، یعنی اینکه از زندگی و عمر طولانی برخوردار می شوید.
مشاهده دوستانی دیوانه در خواب به معنای فلاکت و بدبختی است.
اگر اشخاصی ناآشنا به صورت افراد دیوانه بینید، یعنی اینکه از نقشه های خوبی برخوردار می شوید که در جهت تحقق اهداف تان قرار می گیرید.
اگر زنی در خواب دیوانگی خود و اطرافیانش را بینید، به معنای از دست دادن همسر است.
اگر مردی ببیند که دیوانه شده است، بدان معناست که از همسرش جدا خواهد شد.
اگر دختر جوانی در خواب ببیند که از تعادل روحی و روانی خارج شده است، یعنی اینکه از ازدواجی خوبی برخوردار می شود.
اگر زنی مطلقه در خواب ببیند که دیوانه شده است، یعنی اینکه به زودی بچه دار خواهد شد.
اگر زنی جوان و مجرد در خواب ببیند که اعمالی شبه دیوانگی انجام می دهد یعنی اینکه فرزندش در آینده از موقعیت شغلی و اجتماعی خوبی برخوردار می شود.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر