۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۴:۱۲

تعبیر دیدن گوش در خواب

دنیای اطلاعات: اگر کسی در خواب گوش خود را سالم دید، آدمی حرف شنو و معتدل المزاج و میانه رو است و اگر یکی از گوش هایش بریده بود، در شنیدن سخن حق مشکل دارد. اگر هر دو گوش نداشت، به کفر نزدیک است. اگر گوش او نرمه اش را نداشت، اخلاق زشت دارد و بد زبان است. اگر گوش کسی را برید، به او حرف زشت می زند و اگر کسی گوش او را به هر اندازه برید، به همان نسبت سخنان تحقیر آمیز از آن شخص خواهد شنید.
اگر ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده، نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست. اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده، انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد. اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده، دچار شک و تردید خواهید شد. اگر مردی خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند، به او اتهام می زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست.

محمدبن سیرین گوید

اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر بیند گوش او کر شد، دلیل است بر فساد دین.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن گوش بر هفت وجه است.
اول: زن.
دوم: دختر.
سوم: دوست.
چهارم: رفیق و همراه.
پنجم: پسر.
ششم: غلام.
هفتم: ترس و بیم.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یا بید. این گوش غیر طبیعی و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند . حرف بسیارخواهند زد. اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد. طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود . اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان توجه می یابید.ابن سیرین نوشته اگر مردی ببیند یک گوش او افتاده همسرش را طلاق می دهد یا دخترش می میرد و افزوده برخی معتقد ند که اجلش نزدیک است. این است عقیده ابن سیرین اما نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب خوردن است. و چنانچه بیننده خواب ببیند یک گوش یا قسمتی از یک گوش را ندارد، در کارش نیرنگ می کنند و او را فریب می دهند. اگر بیننده خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او اتهام می زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست.

لوک اویتنهاو می‌گوید

گوش دراز : بدگویی
گوشهای خر: شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد
آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید
بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد
زیبا : شانس در دوستی
داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی
آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی
گوش کردن: همراهان بسیاری خواهید داشت

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

یک نظر

  1. سلام خواب دیدم از گلویم سه تا حفره برجسته زده بیرون و یکی از آنها شبیه آلت زن میباشد و گوشهایم را نگاه میکنم و میبینم اونکه شبیه آلت هست قسمتی از گوشم میباشد که بریده شده و روی گلویم گذاشته شده. ممنون میشوم از پاسخگوییتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر