۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: ۴:۵۳

گ

تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گربه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن و خوردن گوشت در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گوشت در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از …

ادامه مطلب »

تعبیر گریه کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر گریستن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او …

ادامه مطلب »