۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۹:۱۸

گ

تعبیر دیدن گوسفند در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گوسفند در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گوسفند درخواب، دلیل غنیمت است. اگر بیند که گوسفند می چرانید، دلیل که بر قومی مهتری یابد. اگر دید که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است که نعمت بسیار حاصل کند. اگر بیند که …

ادامه مطلب »

تعبیر گم شدن در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: همه افراد ممکن است در طول عمر خود در خواب ببینند که در مکانی گم شده اند و دیدن این خواب غیر عادی به نظر نمی رسد. تعبیر خواب گم شدن به شرایط کلی خواب و سایر نمادهایی که خواب بیننده در خواب می بیند بستگی دارد و …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن گاو در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: گاو از حیواناتی است که منبع روزی و معیشت اکثریت مردم است. این حیوان با داشتن گوشتی حلال تعبیری به نعمت و برکت خواهد داشت. به صورت کلی خیرات و نعماتی که در روزهای آتی بدست ما خواهند رسید در رؤیا به صورت گاو ظاهر می‌گردند. این حیوان …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن گوش در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: اگر کسی در خواب گوش خود را سالم دید، آدمی حرف شنو و معتدل المزاج و میانه رو است و اگر یکی از گوش هایش بریده بود، در شنیدن سخن حق مشکل دارد. اگر هر دو گوش نداشت، به کفر نزدیک است. اگر گوش او نرمه اش را …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گربه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن و خوردن گوشت در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گوشت در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از …

ادامه مطلب »

تعبیر گریه کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر گریستن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او …

ادامه مطلب »
بیگ مستر