۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۰۷

تعبیر دیدن و خوردن گوشت در خواب

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گوشت در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید

دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از پادشاه. دیدن گوشت ها به خواب هر چند که پخته تر بیند، دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آن چه خام خوردند، دلیل بر مالی است که به زحمت بدست آید. و خریدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

حضرت دانیال گوید

اگر بیند گوشت از تن خود می خورد، دلیل مال است.

جابرمغربی گوید

دیدن گوشت فربه، بهتر از گوشت لاغر است. اگر بیند که گوشت بخرید و به خانه برد، دلیل هلاک است.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که گوشت اسب می خورد، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند که گوشت اشتر میخورد، دلیل که مال یتیمی خورد به رنجوری. اگر بیند که گوشت پرستو می خورد، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که گوشت بز می خورد، دلیل بر بیماری است و مصیبت. اگر بیند که گوشت بط می خورد، دلیل مال است. اگر بیند که گوشت پلنگ می خورد، دلیل که درحرب نام آور شود. اگر دید که گوشت گنجشک می خورد، دلیل که مال فرزند خورد. اگر بیند که گوشت تذرو می خورد، رنجور شود. اگر بیند که گوشت بوزینه می خورد، همین است. اگر دید که گوشت فیل می خورد، دلیل که از قبل پادشاه مال یابد. اگر بیند که گوشت چکاوک میخورد، دلیل است که مال دزدیده خورد. اگر بیند که گوشت چکاوک می خورد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که گوشت خرگوش می خورد، دلیل که از زنان میراث یابد. اگر دید که گوشت خرچنگ می خورد دلیل که از زنان مال حاصل کند. اگر بیند که گوشت دراج می خورد، دلیل که مال زنی بستاند. اگر بیند که گوشت راسو می خورد، دلیل است مال دزدیده خورد. اگر گوشت روباه می خورد، دلیل بیماری و ترس است. اگر بیند که گوشت زاغ می خورد، دلیل که مال مردی فاسق خورد. اگر گوشت سنگخواره می خورد، دلیل است مال ابهلی خورد. اگر بیند که گوشت سوسمار می خورد، دلیل که زحمت یابد. اگر گوشت سار می خورد، دلیل که از مسافری راحت یابد. اگر بیندکه گوشت سگ می خورد، دلیل که بردشمن ظفریابد. اگر دید گوشت سیمرغ می خورد، دلیل که از بزرگی راحت یابد. اگر بیند که گوشت شاهن می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد. اگر بیند که گوشت شاهین می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد. اگر بیند گوشت بره می خورد، دلیل که با گمراهی پیوندد. اگر دید گوشت شیر میخورد، دلیل است از سلطانی منفعت یابد. اگر بیند گوشت طاووس می خورد، دلیل که مال تمام یابد. اگر بیند گوشت طوطی می خورد، دلیل است علم آموزد اما او را سود ندارد. اگر بیند گوشت قمری میخورد، دلیل که از زنی خوبروی راحت بیند. اگر گوشت گاو یا گاومیش می خورد، دلیل منفعت است. اگر گوشت گاو کوهی میخورد، دلیل است مال زن یا کنیزک بستاند و گوشت کبوتر همین دلیل است. اگر گوشت گربه می خورد، دلیل است از سفر دور مال حاصل کند. اگر بیند گوشت لاک پشت می خورد، دلیل که از عالمی علم آموزد. اگر گوشت کفتار میخورد، دلیل که پیرزنی به او جادو کند. اگر بیند گوشت کلاغ می خورد، دلیل است از مال مردی بیابانی خورد. اگر گوشت خرگوش میخورد نعمتی بسیار حاصل کند. اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان بدست آورد. اگر بیند گوشت ماکیان می خورد، دلیل است مال کنیزک و خادم خورد. اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد، دلیل که بزرگی و ولایت یابد. اگر گوشت نهنگ می خورد، دلیل که بلائی به وی رسد. اگر بیند گوشت هدهد می خورد، دلیل که مال زیرک خورد. اگر گوشت همای می خورد، دلیل که از پادشاه راحت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

خوردن گوشت جانوران در خواب بر چهار وجه است.

اول: مال.
دوم: میراث.
سوم: توانگری.
چهارم: مصیبت دیدن.

گوشت هر جانوری که حلال بود، دلیل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد. خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام. اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است. خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید.گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند. اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید. اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد
دیدن گوشت پخته خوب است
دیدن گوشت فربه مال و میراث بود
دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد
دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

آنلی بیتون مى‏گوید

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند ، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند ، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می دارد ، دست خواهند یافت.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

۱۰ نظر

 1. سلام در خواب دیدم گوشت کنجشک میخورم

  • سلام، زمان دیدن خواب رو اعلام کنید.
   حالت کلی:
   حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گوشت گنجشک ماده‌ای خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه که خورده‌ای از مال و اموال زنی به تو خواهد رسید.
   ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گنجشک می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال فرزند مصرف می‌کنی.
   اگر ببینی گنجشک را در دهان خودت گذاشتی و قورت دادی، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.

 2. سلام، من خواب دیدم در حال خوردن غذایی با گوشت مرغ هستم رنگ مرغ ولی سیاه بود بعد متوجه شدم مرغ مرده بود

 3. سلام من خواب دیدم در جمع فامیل گوشت کباب کردیم داریم میخوریم در بین گوشت ها سیراب شیردون گوسفند مایع هم هست وقتی دیگران متوجه ایم می‌شوند نمی‌خورند دیگر و تمام گوشت ها را خودم میخورم

 4. سید جمال رحمتیان فرد

  با سلام درخواب دیدم گوشت کباب گاو نیم پز میخواستم تناول کنم که با دیدن خام پز بودن گوشت قبل از خوردن به صاحب رستوران شکایت میکردم که از خواب بیدار شدم

 5. سلام. برادر شوهر من تو کماست.
  خواب دیدم مرده و زنش کیف سامسونت تو دستش هست و توی کیف ۲۰ ظرف کوچک هست که داخل ظرف ها گوشت پخته شده بود و من با انگشت مقداری گوشت از کنار استخوان ماهیچه برداشتم و در دهانم گذاشتم و یه حسی به من گفت که انگار این گوشتها رو برای بچه کوچیکش اماده کرده بود.
  نگران حال مریض هستم به عقیده شما مطلبی راجع به بیمار در خواب وجود دارد؟
  و تعبیر کلی خواب چیه؟
  ممنون

  • گوشت مال یا سودو منفعت هست ب همون مقدار از ایشون (منظورم بعد از …)ب شما میرسه ینی مقدار کمی طبق اینکه میفرمایید از اونهمه ظرف .اما تعبیر خواب بستگی ب تایم خواب و…داره خب
   ان شاال…ک شفا پیدا میکننند

 6. سلام خواب عجیبی دیدم. در مطالب نبود.
  ممنون میشم پاسخ دهید
  خواب دیدم در جمعی هستیم، مادرم که چند سال پیش فوت کرده بوده، در جمع ما هست
  دختر عمه ام به خانه ما می آید و از داخل یخچال گوشت چرخ کرده خام که داخل لیوان کوچک بودند، به همه ما میدهد،
  جمع خوشحال هستن ولی من از خوردن آن چندش میشد و با خودم میگفتم این چیه داده بخوریم

 7. سلام
  من خواب دیدم وارد یه خونه ى محفز میشم با اثباب شیک که همشون رنگ سفید هستن
  ى عالمه مهمون هست ولى وقتى سفره رو پهن میکنن فقط منو مامانم و بابام سر سفره نشستیم ى قابلمه پر خورشت گذاشتن وسط سفره که توش پر گوشت با تیکه هاى بزرگه که من کلى گوشت هاشو جدا میکنم و میخورم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر