۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۰۲

تعبیر نماز خواندن در خواب

دنیای اطلاعات: اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشت او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پس پشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند. اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بی وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.

جابر مغربی گوید

اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد. اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

حضرت دانیال گوید

دیدن نماز کردن سه نوع است.
اول: فریضه.
دوم: سنت.
سوم: تطوع.

اگر بیند که نماز فریضه میگزارد، دلیل که حق تعالى وى را حج روزی کند. قوله تعالى: »ان الصلاه تنهى عن الفحشآء و المنکر« (عنکبوت، ۴۵).
اگر بنید نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند.
اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود.
اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالى در کسب او برکت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.
اول: ایمنی.
دوم: شادی.
سوم: عز وجاه.
چهارم: مرتبت.
پنجم: رستگاری.
ششم: یافتن مراد.
هفتم: نقصان.

و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است.

اول: مراد یافتن.
دوم: جمعیت.
سوم: نصرت.
چهارم: ظفر.
پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است.

اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

لوک اویتنهاو می گوید

نماز گزاردن : زندگی شیرین
پیش نماز شدن : خوشبختی

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد
دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا

آنلی بیتون می گوید

اگر خواب ببینید نماز می خوانید، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر