۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۱۹

تعبیر دیدن شیر خوردنی در خواب

دنیای اطلاعات: شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تعبیر به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند شیر می دوشید و به عوض شیر خون می آمد، دلیل است مال حرام یابد. اگر درخواب بیند که از پستان خود شیر می خورد، دلیل است در کسب خود نقصان کند. اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

ابراهیم کرمانی گوید

دیدن شیر چهارپایان دشتی، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که شیر گورخر می خورد، دلیل صلاحیت بود. اگر بیند که شیر اشتر خورد، دلیل فراخی است. اگر بیند که شیر آهو می خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند که شیر بز خورد، دلیل است که از زنی منفعت یابد. اگر بیند که از شیر پلنگ نوشید، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

جابر مغربی گوید

اگر بیند که شیر بر خورد، دلیل است مال دشمن بستاند. اگر دید که شیر فیل خورد، دلیل است که از بزرگی مال حاصل کند. اگر دید که شیر گاومیش خورد، دلیل که از زنی زحمت بیند، اگر دید که شیر خوک خورد، دلیل است که بی خرد شود. اگر شیر گرگ خورد، دلیل است که عیالش با وی خیانت کند. اگر بیند که شیر گوسفند خورد، دلیل است که مال حلال حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دوشیدن هر حیوان حرام گوشت در خواب، دلیل بر غم و اندوه است.
دوشیدن حیوان حلال گوشت، دلیل بر مالی است که بدست می آید.

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن شیر خوردن روزی فراخ شود
دیدن شیر نیک باشد

آنلی بیتون می گوید

۱- اگر خواب ببینید شیر می نوشید، علامت آن است که به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت.
۲- اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید، نشانه سلامتی و کسب ثروت است.
۳- اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می کنید، علامت آن است که به ثروت شما افزوده خواهد شد.
۴- اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید، علامت آن است که برای سعادت خودتان هم که شده خیر خواهی پیشه می کنید.
۵- اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید، نشانه آن است که در زندگی زیان کوچکی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید.
۶- دیدن شیر ناخالص در خواب، نشانه آن است که از مشکلات کوچکی عذاب خواهید کشید.
۷- چشیدن شیر ترش در خواب، نشانه آن است که از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد.
۸- اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید، نشانه آن است که در آستانه از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید.
۹- خوردن شیر داغ در خواب، علامت آن است که با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد.
۱۰- اگر خواب ببینید با شیر استحمام می کنید، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر