۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۵۲

ش

تعبیر دیدن شیر خوردنی در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تعبیر به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند که شیر در …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن شیر (جانور) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن شیرینی‌ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت امام جعفر صادق فرماید دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود اول: مال حلال. دوم: منفعت. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن شیطان در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن ابلیس لعنه‌الله (شیطان) در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود …

ادامه مطلب »
بیگ مستر