۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۳:۱۸

ش

تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن شیرینی‌ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت امام جعفر صادق فرماید دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود اول: مال حلال. دوم: منفعت. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن شیطان در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن ابلیس لعنه‌الله (شیطان) در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود …

ادامه مطلب »