۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۰۸

تعبیر دیدن شیر (جانور) در خواب

دنیای اطلاعات: اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید

دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند.

حضرت دانیال گوید

اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

جابر مغربی گوید

دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.
اول: پادشاه.
دوم: مردی دلیر.
سوم: دشمن قوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

شیر در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید.

لوک اویتنهاو می گوید

کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
به وسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر: پیروزی
پوست شیر: ثروت
شیری که نعره میکشد: خطر
شیری درون یک قفس: دشمن مغلوب شده
شیر دست آموز: یک دوست تازه

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند و حرمت بزرگ به دست آورد

آنلی بیتون می گوید

۱ـ دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
۲ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید، نشانه پیروزی در هر کاری است.
۳ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.
۴ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات، نشانه آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد.
۵ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت.
۶ـ دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
یقینا به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
۷ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
۸ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید.
۹ـ شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.
۱۰ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد.
۱۱ـ دیدن پوست شیر در خواب، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است.
۱۲ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد.
۱۳ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر