۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۳۲

تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید

دیدن شیرینی‌ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود

اول: مال حلال.
دوم: منفعت.
سوم: علم و حکمت.
چهارم: فرهنگ.
پنجم: ثنای و مدح نیکو.
ششم: کنیزکی خوبروی.

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن شیرینی‌های دیگر زن بخواهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی‌ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می‌آورد و موجب ملامت می شود. دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید. اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

آنلی بیتون می‏گوید

۱ـ دیدن شیرینی در خواب، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد.
۲ـ خوردن شیرینی در خواب، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد.
۳ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر