۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۶:۱۵

بایگانی برچسب: تنگی سینه در خواب

تعبیر دیدن سینه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر سینه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او …

ادامه مطلب »
بیگ مستر