۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۳:۳۳

پ

تعبیر دیدن پشه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن پشه در خواب به معنای انسان های جاهلی که در بیداری با جهالت خود ما را اذیت میکنند و همچون پشه در پی ضرر رساندن به ما هستند. اگر در خواب دیدید که پشه شما را می گزد معنی خواب این است که کسی حرف بدی به …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن جن (پری) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: بدان که معبران را در این خلاف است و بعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروایی در آن کار که بود. ابوهریره گوید از رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سینه‌بند (پستان‌بند) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن سینه‌بند در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: پستان درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش …

ادامه مطلب »
بیگ مستر