۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۳۳

بایگانی برچسب: دیدن گوشت در خواب

تعبیر دیدن و خوردن گوشت در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گوشت در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از …

ادامه مطلب »